Tăng chiều cao cho trẻ - khỏe phải đi cùng với cao [QHV 4/11/2017]