Trẻ không những cao lớn mà còn cần dáng chuẩn khỏe mạnh [QHV 11/1/2017]