Bệnh trĩ nếu điều trị sớm sẽ không phải phẫu thuật [QHV 24/12/2016]